מדיניות

דרך ההייטק בע”מ 

הוראות כלליות 

.1 התנאים וההגבלות הכלליים הנוכחיים )להלן: “התנאים”( יסדירו ויפרטו את ההרשמה שבוצעה 

על ידי המשתמשים באתר הנמצא בכתובת( tech.hai.www://https להלן: “האתר”( 

ותת-הדומיינים שלו המופעלים על ידי דרך ההייטק בע”מ )להלן: “דרך ההייטק בע”מ”,” ספק 

השירות” או “החברה”(, מספק שיעורי תכנות מקוונים ופרונטליים המתאימים לילדים 

ולבני-נוער. על ידי השתתפות בשיעורים, הילדים ובני-הנוער יכולים ללמוד תכנות באופן מקוון 

בצורה פרטנית או בקבוצות בעזרת מדריך )להלן: “המדריך”(, שהוא שותף בחוזה עם דרך 

ההייטק. דרך ההייטק מספקת למשתמשים שיעורים בתמורה לתשלום )להלן: “תשלום”( 

.2 קבלת ההסכם הנוכחי, מדיניות החברה )להלן “המדיניות”( היא תנאי מוקדם לרישום. 

נתונים של דרך ההייטק בע”מ 

  • שם חברה: דרך ההיי.טק בע”מ 

HAI.TECH WAY LTD :באנגלית שם·  

  • מספר חברה: 516045564 
  • כתובת: חלקיקי האור 16 באר-שבע 

info@hai.tech :מייל כתובת·  

0

רישום המשתמש, סיכום חוזה 

.1 השירות המסופק על ידי דרך ההייטק בע”מ מיועד לשמש עבור ילדים ובני נוער. קטינים ישתמשו בשירותים רק באישור האפוטרופוס או הנציג החוקי שלהם )למשל הורה, הורה אומנה, הורה חורג וכדומה(. 

.2 במהלך ההרשמה יש צורך בכתובת האימייל של המשתמש, שם פרטי שם משפחה ומספר הטלפון שלו. .3 השירות שולח אימייל המאשר את ההרשמה לכתובת האימייל שמסר המשתמש במהלך ההרשמה. .4 ספק השירות לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם מנתונים שגויים ו / או שלא הוגשו על ידי המשתמש. 

המשתמש יכול לשנות את הנתונים שנמסרו במהלך ההרשמה בכל עת. ההרשמה תיעשה פעם אחת על ידי המשתמש. 

.5 המשתמש זקוק למחשב אישי וגישה לאינטרנט. דרך ההייטק בע”מ לא תהיה אחראית לחוסר האפשרות לספק את השיעורים, או לאיכות הירודה שלהם, עקב תפקוד בלתי הולם של התוכנה, החומרה או הגישה לאינטרנט מצד המשתמש. 

הקלטות שיעורים 

.1 המשתמש מאשר כי דרך ההייטק בע”מ תקליט סרטונים וצילומים של השיעורים לצורך בקרת טיב השירותים אותם מספקת דרך ההייטק בע”מ לצורך בדיקת טענות המשתמש, בנוסף לכך על מנת שהתלמיד והמשתמש יוכלו לצפות מחדש ולחזור על שיעור. הסרטון וצילומים של השיעור יאוחסנו למשך חודש בלבד. 

.2 לפיכך המשתמש מסכים כי ניתן להגיש רשומות צילומים או וידאו ספציפיות למדריך, לדרך הייטק בע”מ לרשויות המדינה או לבתי משפט בכפוף לעילות משפטיות להגשה כזו. 

השיעורים: 

.1 עבור קורס במתכונת פרטנית, המשתמש יהיה רשאי לדחות או לבטל שיעור לא יאוחר משמונה שעות לפני תחילת השיעור. במידה והמשתמש לא עומד במועד האחרון שצוין פירושו שהמשתמש מסכים למועד שיעור. 

.2 עבור קורס במתכונת פרטנית, אם בזמן שנקבע להפעלת שיעור, המשתמש לא יהיה זמין בתוך 10 הדקות ראשונות, המדריך יהיה רשאי להפסיק לחכות למשתמש, ושיעור זה ייחשב כאילו התקיים. במקרה זה, דרך ההייטק בע”מ עשויה לסרב לקיים שיעור חוזר למשתמש. עבור קורס במתכונת קבוצתית, אם המשתמש לא יכול להשתתף אין אפשרות לא לחייב אותו על כך גם אם הוא הודיע מראש. ההקלטה עבור השיעור תהיה זמינה לצפייה וכך יוכל המשתמש להתעדכן בנעשה בשיעור שהחסיר. במידה ומסיבה כלשהי ההקלטה אינה זמינה למשתמש- המדריך ישלים את השיעור עבור המשתמש.

.3 ביטול שיעור עקב אשמת מדריך לא יבוטלו, אלא יושלמו 

.4 דרך הייטק בע”מ פועלת רבות על-מנת לבצע הכשרה והתאמה מיטבית ומקצועית לצוות ההדרכה. בתנאי ההסכם הנוכחי דרך ההייטק בע”מ רשאית אך אינה מחויבת להחליף את המדריך על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם דרך ההייטק בע”מ תודיע על כך למשתמש לפני כן ללא דיחוי מיותר, אולם לא יאוחר שעה אחת לפני תחילת השיעור המדובר. 

נוהל השיעורים: 

.1 זמן תחילת השיעור יהיה זמן ההתחלה שנקבע בלוח הזמנים של המשתמש. על מנת להתחיל את השיעור, גם המדריך וגם התלמיד יהיו נוכחים בכיתה הווירטואלית או בכיתה הפיזית )לפי מתכונת הקורס(. שיעור במתכונת פרטנית יהיה באורך של 45 דקות. שיעור במתכונת קבוצתית יהיה באורך של 60 דקות. אם המשתמש או המדריך נתקלים בקשיים טכניים במהלך השיעור, למשל הם מאבדים את חיבור האינטרנט ומתנתקים, הם יכולים להתחבר מחדש לכיתה במסגרת הזמן המתוזמנת. .2 במהלך השיעורים, על התלמיד והמשתמש לציית למדיניות הבטיחות המקוונת של ספק השירות. השיעורים מוקלטים על ידי ספק השירות בהתאם למדיניות, ולכן ניתן לצפות מחדש בשיעורים על ידי המשתמשים והתלמידים כדי לחזור על השיעור. השיעור נחשב שהועבר כראוי אם המשתמש לא הודיע לספק השירות על תלונה על איכות השיעור עשרים וארבע שעות מזמן השיעור. ספק השירות שומר לעצמו את הזכות לבחון את תלונת המשתמש על בסיס פרטני, ובאם יש סיבות מוצדקות, יוחזר השיעור למשתמש 

ביטול דחיית השיעורים: 

.1 למדריך תהיה הזכות לדחות ולבטל את השיעורים, לאחר שהודיע על כך ל דרך ההייטק בע”מ מראש. במקרה זה, מדריך חלופי יוקצה לכיתה אם המשתמש יאשר מדריכים מחליפים בחשבונו. אם לא נמצא מדריך מחליף לשיעור, המשתמש יקבל הודעה על ידי ספק השירות על הביטול והשיעור לא יימחק מיתרת המשתמש. 

.2 היעדרות מהשיעורים הפרטיים: אם התלמיד נעדר מהשיעור הפרטי במועד ההתחלה שנקבע לכך, המורה ימתין לתלמיד למשך עשר דקות. אם התלמיד לא מצליח להתחיל את השיעור במסגרת פרק זמן זה, או אם המשתמש לא יידע את ספק השירות מראש על חוסר האפשרות של התלמיד להשתתף בשיעור, ייחשב ככזה שהתקיים וימחק מהיתרה של המשתמש. שיעורים שלא התקיימו עקב אשמת המדריך ידחו למועד אחר בלוח הזמנים של המדריך, הנוח למשתמש. 

ביטול רכישה על ידי המשתמש:

.1 ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר והקבלה/ חשבונית, ויחולו עליו התנאים המפורטים להלן. 

.2 בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול דרך ההייטק בע”מ על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ א1981- )’חוק הגנת הצרכן(‘. 

.3 הנך רשאי לבטל רכישת קורס אונליין וקורס פרונטלי בהודעה בכתב כמפורט להלן: 3.1 ביטול שנעשה לפחות שבעה )7( ימים לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא. 

3.1.1 במידה והלקוח מבטל פחות שבעה )7( ימים ממועד פתיחת הקורס יקבל החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה )5( אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה )100( ש”ח, הנמוך מביניהם. 

3.1.2 חודש ראשון ניסיון בתשלום )עלות חודש דהיינו עלות שיעור בודד כפול 4(. 

3.3 החל מהשיעור החמישי ועד לשיעור 11 כולל, לקוח המעוניין לבטל השתתפות, ישלם עבור כמות השיעורים שהשתתף בו בפועל בתוספת קנס של חודש אחד קדימה )עלות חודש(. 

3.4 החל משיעור 12 ועד לשיעור 20 כולל, לקוח המעוניין לבטל השתתפות, ישלם עבור כמות השיעורים שהשתתף בו בפועל בתוספת קנס של חודש וחצי קדימה )עלות חודש וחצי(. 

3.5 החל משיעור 21 לא יזכה בהחזר כלל. 

3.6 ביטול קורס דיגיטלי (קורס למידה עצמית): אין ביטול. לאחר סיום הרכישה, הלקוח יקבל למייל (לפי הכתובת מייל שסיפק) את הלינק לקורס. לא קיים החזר כספי עבור קורס מסוג זה.

3.7 ביטול קורס פרונטלי: כמו קורס אונליין. 

.4 החזר כספי לאחר תחילת הקורס– אשר המשתמש יהיה זכאי לו בכפוף לתתי-סעיף 3.1-3.7 זה וליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, יוחזר למשלם החלק היחסי עבור הקורס, שטרם נצרך, בניכוי דמי הביטול, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. 

4.1 מרגע הודעת הביטול באמצעי התקשורת שפורטו לעיל, המשתמש לא יוכל להיכנס לשיעורים. היה והלקוח נכנס לשיעור, לדרך ההייטק תינתן הזכות לקבוע את מועד הזיכוי. 

.5 דמי הביטול יגבו על יד דרך ההייטק בע”מ ו/או מי מטעמה.

.6 דרך ההייטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה )לפני או לאחר סגירתה(, כולה או חלקה, בתנאים להלן: 

6.1 טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. 

6.2 לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. 

תקשורת לגבי השיעורים: 

.1 התקשורת בין המשתמש, המדריך וספק השירות בנוגע לשיעורים תתבצע באמצעות שירות הצ’אט של WhatsApp התודיע למשתמש על הקצאת השיעורים, ביטול השיעורים, מינוי מדריך מחליף ואירועים אחרים באמצעות פרטי הקשר שנמסרו על ידי המשתמש. 

פרטיות: 

  1. מערכת הקורסים הינה מאובטחת. פרטיו של הלקוח הינם שמורים במערכת ולא מועברים לשום גורם חיצוני. 

הגבלת גיל: 

  1. לא קיימת מגבלת גיל אך נדרשת יכולת קריאה כתנאי סף.

שונות 

.1 דרך ההייטק בע”מ רשאית להעביר את הצהרותיה המשפטיות הנוגעות להסכם זה בקשר למשתמש בהודעת מערכת הנשלחת לכתובת האימייל שמסר המשתמש במהלך ההרשמה. הודעת המערכת תחשב כמועברת לכתובת האימייל שנרשמה על ידי המשתמש בעת שליחתה. הנתונים המאוחסנים על ידי מערכת הטכנולוגיות המידע של ספק השירות יחולו לקביעת זמן השליחה של הודעת המערכת. .2 דרך ההייטק בע”מ זכאית לפרסם פרסומות או תכנים אחרים הקשורים לשיווק בכל עת באתר. .3 דרך ההייטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או תיקונים באתר או ביישום ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. ספק השירות גם שומר לעצמו את הזכות להציב את האתר תחת שם דומיין אחר .4 מסמך זה יכנס לתוקף עם פרסומו באתר ויישאר בתוקף עד לביטולו או תיקונו. 

.5 אם יש לך שאלות נוספות בנוגע להסכם, אנא צור איתנו קשר בכתובת: tech.hai@info